သခင့္စကား The LORD's Word ၀ိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္ အမွတ္(၁၄၅) Sep-2013


ကဗ်ာမ်ား

 စကား - နန္းသီတာေရႊ
 မွန္းရခက္လွ ...လူ႔မေနာစိတ္ - F.Penny(Mizo)တမူး
 ေျခလွမ္းအမွားမွအမွန္သို႔ - သေမာခ်ီး(ကုန္းမီးနင္းအသင္းေတာ္၊သာယာဝတီ)
 ေမတၱာရွင္အေဖ - မေလး(တပ္ၾကီးကုတ္းအသင္းေတာ္ေကာ္မတီ)
 ၾကားအပ္ေသာစကား - Angel ( Kalay )
 ခြန္အားလက္နက္ - သဲျမတ္မြန္ ( ဖလမ္း ) Thain Hnem Par
 
 ေဆာင္းပါး၊သက္ေသခံခ်က္မ်ား
 သက္ေသခံခ်က္ - ေျမာင္းျမသူ
 ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ဘုရားသခင္၏နာမေတာ္ - ေလာမဲ
 ေျမကိုစိုေစေသာမိုးေပါက္မ်ား (SHOWERS upon The Earth) - ဆရာေစာစံေအာင္
 စံုလင္ေမတၱာ - နန္းသီတာေအးေရႊ
 ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၉ (ဘာသာျပန္ - မင္းေအာင္သက္လြင္)
 (ဇာတိအျဖစ္ေတာ္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္)
 သခင့္စကားစာေစာင္ ဆယ့္ႏွစ္ ႏွစ္ျပည့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း
 သခင္႔ထံခိုလံႈပါ - နန္ကိုင္ Lahpai
 (လက္ေဆာ့သူ) ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္လြင္
 Download (Click Here)
 http://www.jbcs.org.sg/NewLordsWord/doc/SEP2013.pdf
 http://murann.com/lw/documents/lw145.pdf

Additional information